Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π.Ε. Άρτας ΟΠΣ (MIS) 6002263

 

Το Επιμελητήριο Άρτας έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π.Ε. Άρτας» ΟΠΣ (MIS) 6002263. Στο πλαίσιο ένταξης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π. Ε. Άρτας» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Ε.Π. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027», επίκειται η υλοποίηση σχεδίου δράσης  προϋπολογισμού 468.890€. Η πράξη συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), έχει δικαιούχο το Επιμελητήριο και περιοχή εφαρμογής των δράσεών του  την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Σκοπός της Πράξης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ» αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το έργο απευθύνεται σε 118 συνολικά ωφελούμενους, άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην περιφερειακή ενότητα Άρτας, με σκοπό αφενός την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και αφετέρου την εργασιακή τους επανένταξη.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους, η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

Η Πράξη απευθύνεται σε 118 συνολικά ωφελούμενους, άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, με σκοπό τη συμβουλευτική καθοδήγηση, την κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων.

Γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες θα αποκτηθούν στα εξής αντικείμενα:

α) Προώθηση εξαγωγών και εξαγωγικό μάρκετινγκ αγροδιατροφικών προϊόντων

β) Στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων

γ) Ειδικός οργάνωσης και λειτουργία μικρών τουριστικών επιχειρήσεων..

Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών (200 ώρες θεωρίας και 200 ώρες πρακτικής) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Κάθε Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

• Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη

• Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης (face to face) διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

• Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Η εκπαιδευτική μέθοδος που θα επιλέγεται τελικώς πριν την έναρξη εκάστου Προγράμματος Κατάρτισης από τον Ανάδοχο που θα έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση, θα καθορίζεται (ενδεικτικά):

• Από το επιμέρους εκπαιδευτικό πρόγραμμα

• Από τη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευομένων (ηλικία, επαγγελματική εμπειρία, επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, εκπαιδευτικές ανάγκες, εξοικείωση με τη χρήση Τ.Π.Ε. κ.α.)

• Από τη γεωγραφική διασπορά των εκπαιδευομένων

• Από έκτακτες ανάγκες (π.χ. περιορισμός διασποράς COVID-19)

Footer Image